MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH: „Zabawka Przyjazna Dziecku” – to już XI edycja konkursu

Zainicjowany w 2003 r. przez Muzeum Zabawek i Zabawy konkurs „Zabawka Przyjazna Dziecku” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku przypada jego XI edycja.

Patronem medialnym konkursu jest magazyn RYNEK ZABAWEK.

Zabawka ma ogromny wpływ na stymulację rozwoju dziecka, zachęca do kreatywności, samodzielnego myślenia, uczy życia w społeczeństwie, ale przede wszystkim powinna być bezpieczna.

Profesjonalne Jury w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina –Kierownik w Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG.
  • Beata Bochińska – Historyczka designu, specjalistka zarządzania designem i rozwojem produktu, kolekcjonerka.
  • Ewa Chabielska – Absolwentka akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. P.O dyrektora Wzgórza Zamkowego w Kielcach.
  • dr Krzysztof Karbownik – kierownik badań etnograficznych w Muzeum Wsi Kieleckiej.
  • Agnieszka Kuźba – Przedszkolanka z 30 letnim stażem, reformatorka edukacji. Prezes w Fundacji Bezpieczne Gniazdo.

oceni pod tym kontem z należytą starannością nadesłane prace w trzech kategoriach:

  • Zabawki wdrożone do produkcji
  • Zabawki ludowe
  • Zabawki artystyczne, prototypy. 

Na zgłoszone prace organizatorzy oczekują do 30.X.2020 r. pod adresem:

Muzeum Zabawek i Zabawy

25-367 Kielce

Plac Wolności 2

REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU

ZABAWKA PRZYJAZNA DZIECKU”

1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów i twórców ludowych.

2. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu mogą być wszystkie rodzaje zabawek oraz gier (zręcznościowych, planszowych, logicznych), książki, programy multimedialne dla dzieci.

3. Organizator

Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w KielcachSekretariat konkursu znajduje się pod adresem:

Muzeum Zabawek i Zabawy

pl. Wolności 2, 25-367 Kielce

Strona internetowa: www.muzeumzabawek.eu

4. Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogą przystąpić:

– wszyscy chętni pełnoletni a w szczególności: artyści, projektanci lub studia projektowe (zgłaszający do konkursu unikaty-zabawki wytworzone w jednym czy kilku egzemplarzach), rzemieślnicy wytwarzający na zamówienie lub w krótkich seriach (nie w sposób przemysłowy) zabawki artystyczne, pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół plastycznych, studenci kierunków plastycznych wyższych uczelni (prace dyplomowe, prototypy)

– twórcy ludowi

– projektanci, studia projektowe zabawek wdrożonych do masowej produkcji (więcej niż 100 egzemplarzy rocznie), zgłoszeni samodzielnie lub przez producenta.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu ani członkowie ich najbliższej rodziny.

5. Warunki uczestnictwa i przyjmowania prac

1) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do             30 października 2020 roku zabawki (-ek) wraz z kartą zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu(druk dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeumzabawek.eu ) na adres Organizatora: Muzeum Zabawek i Zabawy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce z adnotacją na przesyłce: XI Konkurs „Zabawka przyjazna dziecku”

2) każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku prac szkolnych i studenckich należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy, jego tytuł naukowy oraz uczelnię/szkołę i kierunek studiów. Ujawnienie nazwiska opiekuna w katalogu konkursu wymaga jego pisemnej zgody(druk klauzula informacyjnej  dostępny na stronie internetowej Muzeum).

3) podpisana karta zgłoszenia oznacza przyjęcie przez autora/autorów regulaminu konkursu

4) prace otrzymane przez organizatora po terminie lub nie spełniające warunków określonych przez organizatora nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

7. Kryteria oceny i kategorie konkursowe

1) Jury konkursu oceni prace pod względem kryteriów:

– oryginalność, niepowtarzalność, inwencja twórcza autora; w przypadku znanych już zabawek liczymy na przedstawienie nowych rozwiązań,

– wykonanie techniczne i dobór materiałów,

– estetykę zabawki, jej wartość artystyczną,

– funkcjonalność zabawki (cechy zabawowe i dydaktyczne),

– bezpieczeństwo zabawki,

  • w przypadku zabawek wykonanych przez twórców ludowych elementy ludowości, tj. wyraźnej inspiracji stylistycznej lub rozwinięcie znanego wzoru tradycyjnego.
  • Decyzje Jury są niezależne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2) Ustala się następujące kategorie konkursowe:

Zabawki wdrożone do produkcji

Zabawki ludowe

Zabawki artystyczne, prototyp.

8. Nagrody

1) Ogólna pula nagród wynosi: 11.000 zł plus nagroda Targów Kielce w postaci udostępnienia przestrzeni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’ Time 2021r.

2) Nagroda przyznana zespołowi nie ulega zwielokrotnieniu.

3) Wypłacane kwoty nagród zostaną pomniejszone o ustawowy podatek.

4) W ramach kategorii konkursowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do przyznania nagród ex aequo. Organizator ma prawo w szczególności do rezygnacji z przyznania nagrody lub wszystkich nagród w kategorii. W takim przypadku wartość nagrody nieprzyznanej może ulec rozdzieleniu na nagrody przyznane.

5) Każda zabawka nagrodzona lub wyróżniona w konkursie otrzymuje prawo oznaczania wyrobu znakiem – logo konkursu.

6) Zasady używania znaku – logo konkursu określa umowa stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

9. Terminy

30 października 2020 – ostateczny termin dostarczenia prac

do 30 listopada 2020 – obrady jury konkursu

do 3 grudnia 2020 – ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum Zabawek i Zabawy

4 grudnia 2020 – wręczenie nagród XI edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku” połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej.

10. Prawa autorskie

1) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich do prac nadesłanych na konkurs.

W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi konkursu proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do prac nadesłanych na konkurs. Uczestnicy zobowiązani będą pokryć zasądzone od Organizatora konkursu koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

2) Uczestnicy nieodpłatnie przenoszą na Organizatora konkursu własność wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi pozostając do dyspozycji Organizatora, Uczestnicy udzielają mu zgody wykorzystanie prac do celów ekspozycyjnych i reprezentacyjnych w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku prac każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i telefonicznej, w tym Internetu.

11. Postanowienia końcowe

1) Organizator wykona fotografie nadesłanych zabawek oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć oraz informacji o uczestnikach w mediach, katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu i Muzeum oraz na stronie internetowej instytucji.

2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu po jego ogłoszeniu: zmianie może ulec skład JURY, przesunięciu mogą ulec terminy określone w regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki opublikowano regulamin.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn np. mała ilość zgłoszeń.

Informacji na temat konkursu udziela:

Renata Pronobis tel.: 41 343 37 18, 500 614 946

r.pronobis@muzeumzabawek.eu