Regulamin konkursu „Uratuj mnie!”

Regulamin konkursu „Uratuj mnie!”

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany w portalu Facebook.com (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem konkursu jest firma Kurka Wodna z siedzibą w Warszawie, ul. Narwik 8 lok. 58, Warszawa 01-471, wydawca magazynu „Rynek Zabawek”, zwany dalej „Organizatorem”.
  3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Rynek Zabawek w serwisie http://facebook.com (https://www.facebook.com/RynekZabawek).
  4. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma Lucrum Games Sp. z o.o., ul. Gazownicza 21A, 43-300 Bielsko-Biała.
  5. Konkurs trwa od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 4 powyżej, o czym poinformuje w poście na profilu https://www.facebook.com/RynekZabawek.
  7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski;
  • osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.
  8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagród ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

 

Zasady prowadzenia Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 • zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
 • posiadać aktywne konto w serwisie http://facebook.com;
 • wykonać zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu https://

www.facebook.com/RynekZabawek.

 1. Zwycięzca Konkursu (zwany dalej „Zwycięzcą”) zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 3. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 4. Odpowiedzi zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 5. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie konkursu wielokrotnie, jednak może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę.
 6. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.

 

Zasady wyłaniania Zwycięzcy

Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony na następujących zasadach:

 • nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe wskazane w poście na https://www.facebook.com/RynekZabawek i spełni wymogi Regulaminu;
 • Jury konkursowe wybierze najciekawsze zgłoszenia, kierując się oryginalnością i pomysłowością uczestników.

Nagrody

W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody główne w postaci gry „Dinozaur w opałach”.

Do nagrody rzeczowej wskazanej powyżej Fundator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej.

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę, aby ww. nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika została pobrana i wpłacona przez Fundatora na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

Powiadomienie o wygranej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 kwietnia 2023 r. w formie wpisu na stronie https://www.facebook.com/RynekZabawek zawierającego imię i nazwisko lub nazwę

profilu Zwycięzcy, pod jakimi funkcjonuje w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/RynekZabawek za pośrednictwem wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.

 1. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od momentu opublikowania wpisu z wynikami, o którym mowa w ust. 1, przesłać do strony https://www.facebook.com/RynekZabawek/ wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu do wysyłki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

Wydanie nagród w Konkursie

 1. Nagroda zostanie przekazana przez Fundatora za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 2. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przekazanie przez Organizatora danych Zwycięzców niezbędnych do wydania nagród (imię i nazwisko Zwycięzcy, adres wysyłki i numer kontaktowy) ich Fundatorowi, który prześle nagrody bezpośrednio do Zwycięzców.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w ciągu 10 dni od przesłania przez niego

danych adresowych.

Procedura postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • dopisek na kopercie: „Konkurs Lucrum Games”;
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację;
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 • podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Dane osobowe Uczestników

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook), a w przypadku Zwycięzców – także adresu do wysyłki Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 4. a) sprostowania danych,
 5. b) usunięcia danych,
 6. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 7. d) przenoszenia danych,
 8. e) wniesienia sprzeciwu,
 9. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook) w celu informowania o wynikach konkursu na stronie https://www.facebook.com/RynekZabawek/
 13. Strona https://www.facebook.com/RynekZabawek/ podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na https://www.facebook.com/RynekZabawek/ jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.rynekzabawek.pl/biznes-i-technologie/regulamin-konkursu-uratuj-mnie/oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.