9. Tragi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY już w maju!

TDS_fb_2018

Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY od­by­wa­ją się we Wrocławiu od dziewięciu lat na prze­ło­mie maja i czerw­ca. Głów­ny­mi ad­re­satami im­pre­zy są dzie­ci i mło­dzież, ale również ich ro­dzi­cie, na­uczy­cie­le i bibliotekarze, którzy znajdą tu ciekawą ofertę dla swoich podopiecznych, ale i dla siebie. Tegoroczna dziewiąta edycja „DOBRYCH STRON” odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1). To znakomita lokalizacja tuż przy Fontannie Multimedialnej, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz ZOO i Afrykarium, które w weekendy przyciągają całe rodziny i tłumy turystów spoza Wrocławia.

DOBRYM STRONOM to­wa­rzy­szy co roku bo­ga­ty pro­gram, w którym można zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Tar­gi to także pre­sti­żo­wy konkurs „DOBRE STRONY” skie­ro­wa­ny do wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci i mło­dzieży do lat 16. Na­gro­da „DOBRE STRONY” jest przyznawana za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce w dwóch kategoriach: książka dla dzieci oraz książka dla młodzieży, i wynosi 20.000 PLN. Nagroda jest u­fun­do­wa­na przez Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia i musi zo­stać prze­zna­czo­na na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników.

Zgłoszenia dla wystawców są dostępne na www.domliteratury.wroc.pl już od połowy lutego 2018 roku.

Więcej informacji oraz regulamin targów i konkursu znajduje się na: www.domliteratury.wroc.pl