Rząd zapowiedział plan pomocowy dla przedsiębiorstw. Polska Rada Centrów Handlowych jest w stałym kontakcie z rządem i prezentuje postulaty w imieniu sektora.

PRCH jako jedyna i największa organizacja reprezentująca ponad 240 podmiotów z branży nieruchomości i miejsc handlu i usług, prowadzi czynny dialog ze stroną rządzącą i posiada reprezentację podczas konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, a także Biurem Premiera. Jeszcze w tym tygodniu zaplanowano kolejną telekonferencję przedstawicieli branży retail z Ministerstwem Rozwoju w celu wypracowania szczegółowych zapisów do ustaw.

Podczas dzisiejszej konferencji Prezydenta oraz Premiera zapowiedziano wprowadzenie programu “Tarcza antykryzysowa” który opierać się będzie na 5 najważniejszych filarach, obejmujących w sumie 212 mld zł pomocy​.

Rząd zapowiedział, że w ramach każdego filaru powstają szczegółowe projekty ustaw związanych z regulacjami w każdym z obszarów. Zostaną one zaprezentowane do końca tygodnia. PRCH jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju w celu dopracowania szczegółowych postulatów pomocowych gwarantujących wsparcie dla branży handlu usług i rozrywki, która poprzez konieczność zamknięcia większości placówek ze względów bezpieczeństwa, została w szczególności dotknięta. W przypadku braku możliwości generowania przychodów (za wyjątkiem marginalnej sprzedaży) firmy mogą szybko stracić zdolność pokrywania kosztów. To może spowodować falę upadłości i utratę pracy setek tysięcy pracowników oraz puste galerie i sklepy a także problemy wielu firm usługowych powiązanych z branżą (ochrony, sprzątania, rozrywki itp).

PRCH po wewnętrznych konsultacjach w szerokim gronie przedstawicieli branży handlowej, wypracowało listę najważniejszych postulatów, które zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Liczymy na to, że przedstawione postulaty znajdą swoje odzwierciedlenie w proponowanych ustawach. Dyrektor Generalny PRCH Radosław Knap będzie w tej kwestii rozmawiał bezpośrednio z Panią Minister Jadwigą Emilewicz.

Poniżej prezentujemy te postulaty, na które zdaniem branży należy położyć główny nacisk i o które PRCH będzie zabiegać.

Kluczowe postulaty PRCH w ramach wsparcia dla sektora:

1) Podatki:

 • ●  Odroczenie płatności CIT i VAT za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego (deklaracje podatkowe składane po 3 miesiącach do zakończenie tego stanu);
 • ●  Odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych;
 • ●  Odroczenie płatności opłaty za użytkowanie wieczyste;
 • ●  Zawieszenie odsetek za zwłokę;
 • ●  Skrócenie okresu zwrotu VAT;
 • ●  Obniżenie stawek podatku dochodowego a dla klientów podatku VAT;
 • ●  Przesunięcie spłaty podatków lokalnych;
 • 2) Finansowe:
 • ●  Zawieszenie spłaty rat kredytów (lub ich części) w okresie trwania zagrożenia; stanu epidemicznego i 6 miesięcy po jego zakończeniu; obniżenie oprocentowania kredytów;
 • ●  Odroczenie płatności opłat za media;
 • ●  Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego orazraportowania MDR/cen transferowych;
 • ●  Zawieszenie split payment do końca roku jak i regulacji wynikających zbiałej-listy;
 • ●  Wydłużenie czasu wdrożenia rozbudowanych plików .jpk;
 • ●  Uchwalenie przepisów zobowiązujących banki do udostępnieniadługoterminowych kredytów obrotowych na bazie wyników 2019 i 2018 oraz udzielenia odpowiednich gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia rozliczeń z kontrahentami w relacjach międzynarodowych i krajowych;
 • ●  Uruchomienie gwarantowanych przez Państwo długoterminowych pożyczek
 • dla przedsiębiorstw, których płynność jest zagrożona z powodu obniżonej sprzedaży w okresie pandemii wirusa;

4) Zniesienie zakazu handlu w niedziele;

5) Postulaty osłonowe dla pracowników i pracodawców:

 • ●  Możliwość wysłania pracowników na urlop, którego koszt pokryje Państwo;
 • ●  Możliwość wysłania pracowników na przymusowy urlop (nie tylko ten zaległy);
 • ●  Odroczenie zapłaty składek ZUS;
 • ●  Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracywraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia;
 • ●  Wprowadzenie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracydo 12 miesięcy (w tym do systemu równoważnego czasu pracy) na mocydecyzji pracodawcy;
 • ●  Wyłączenie na czas recesji i wychodzenia z recesji stosowania przepisówustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do przedsiębiorców, których działalność doznała znacznego ograniczenia;
 • ●  Uchwalenie przepisów umożliwiających partycypację rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników za okres nieświadczenia pracy z powodu zamknięcia centrów handlowych oraz pokrycie wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego i odłożenie spłat składek ZUS naliczanych za okres stanu zagrożenia epidemicznego o 6 miesięcy;
 • ●  Opracowanie i wdrożenie przepisów zapewniających przekazanie osobom fizycznym środków finansowych koniecznych do bieżącego utrzymania, jesteśmy przekonani, że uruchomienie środków wzmacniających stronę popytową będzie istotnym czynnikiem wzmacniającym dla zwiększenia sprzedaży przez firmy z sektora retail.
 • 5 filarów zapowiedzianego programu pomocowego Rządu:

1. Obrona pracowników przed utratą miejsc pracy / działania osłonowe
○ spadek obrotów / zarejestrowanie straty – pokrycie przez państwo do 40%

wynagrodzenia do wysokości średniego wynagrodzenia;

 • ○  mikroprzedsiębiorcy/umowa zlecenie/umowa o dzieło – wypłata środkówdo wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia;
 • ○  zasiłek opiekuńczy – przedłużenie na kolejne 3 lub 4 tygodnie;
 • ○  prolongata rat kredytowych i mediów (w porozumieniu z podmiotamiświadczącymi tych ustaw)
 1. Gwarancje dla przedsiębiorców:
  • ○  mikropożyczki do 5.000 zł;
  • ○  leasing operacyjny dla sektora transportowego, spedycji;
  • ○  gwarancje, pożyczki
 2. Wsparcie dla służby zdrowia:
  • ○  dofinansowanie szpitali jednoimiennych/zakaźnych;
  • ○  dofinansowanie środków ochrony, aparaturę
  • ○  modernizacja baz szpitalnych i poz
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa depozytów/lokat – system finansowy:
  • ○  pakiet kapitałowo-płynnościowy;
  • ○  ochrona oszczędności Polaków i dostępności gotówki
 4. Inwestycje publiczne:
  ○ impuls inwestycyjny – Fundusz (drogi samorządowe, modernizacja szkół, transformacja energetyczna, cyfryzacja, przebudowa architektury i infrastruktury państwa)

O PRCH
Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu i usług. PRCH W zarządzie PRCH zasiadają zarówno przedstawiciele wynajmujących, najemców a także firm świadczących usługi dla branży.

WIZJA PRCH
Wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

Misja PRCH:

 1. Tworząc zaangażowaną społeczność naszych członków, PRCH stanowi centrum wsparcia, inspiracji oraz neutralną platformę dialogu.
 2. Umożliwiamy wymianę doświadczeń, przepływ wiedzy i nawiązywanie kontaktów biznesowych.
 3. Tworzymy standardy rynkowe i kierunki rozwoju branży dostarczając rzetelnych danych i pokazując trendy.
 4. null
 5. Promujemy i nagradzamy najlepsze praktyki, dbając o dobry wizerunek branży.
 6. Jesteśmy merytorycznym głosem sektora i dbamy o sprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne na poziomie samorządowym, krajowym i europejskim.
 7. Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi promując atrakcyjność inwestycyjnąPolski.