KONKURS:„Zdobądź klocki Igroteco!”

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany na portalu Facebook.com (zwany dalej „Konkursem”).
  2. Organizatorem konkursu jest firma Kurka Wodna Sp.  z o.o., ul. Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa, wydawca magazynu „Rynek Zabawek”, zwany dalej „Organizatorem”.
  3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu Rynek Zabawek w serwisie http://facebook.com, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/RynekZabawek/
  4. Fundatorem nagród w konkursie jest firma OLIJAR Ireneusz Jarnot, Białka 206, 34-220 Maków Podhalański.
  5. Konkurs trwa od dnia 4 lutego 2021 r. do dnia 8 lutego 2021 r., do godziny 23:59.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 4 powyżej, o czym poinformuje w poście na profilu https://www.facebook.com/RynekZabawek/
  7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:
  • pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski;
  • osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.
  8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora i Fundatora nagród ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

Zasady prowadzenia Konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
 • zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu;
 • posiadać aktywne konto w serwisie http://facebook.com;
 • wykonać zadanie konkursowe opublikowane w specjalnym wpisie na profilu https://

www.facebook.com/RynekZabawek/

 1. Zwycięzcy Konkursu (zwani dalej „Zwycięzcami”) zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w Konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
 3. Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
 4. Odpowiedzi zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 5. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu wielokrotnie, jednak może otrzymać nie więcej niż 1 nagrodę.
 6. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz za pośrednictwem wskazanych przez Uczestników kanałów komunikacji.

Zasady wyłaniania Zwycięzców

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze jedno zwycięskie, kierując się  następującymi zasadami:

 • nagroda zostaną przyznana Uczestnikowi, którzy prawidłowo wykonał zadanie konkursowe i spełnił wymogi Regulaminu;
 • kryterium głównym będą kreatywność i oryginalność zgłoszeń.

 

Nagrody

Nagrodą w Konkursie jest zestaw klocków drewnianych Fantazja 60: https://igraszka.eu/fantazja-60

 

Powiadomienie o wygranej

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 lutego 2021 r. w formie wpisu na stronie https://www.facebook.com/RynekZabawek/ zawierającego imię i nazwisko lub nazwę

profilu Zwycięzcy, pod jaką funkcjonuje w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/RynekZabawek/ za pomocą wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.

 1. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od momentu opublikowania wpisu z wynikami, o którym mowa w ust. 1, przesłać do strony https://www.facebook.com/RynekZabawek/ wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu do wysyłki Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

Wydanie nagród w Konkursie

 1. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej na wskazany przez Zwycięzcę adres.
 2. Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w tym celu przez Organizatora danych Zwycięzców niezbędnych do wydania Nagrody (imię i nazwisko Zwycięzcy, adres wysyłki i numer kontaktowy)
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w ciągu 10 dni od przesłania Organizatorowi danych adresowych.

 

Procedura postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • dopisek na kopercie: Konkurs Igroteco;
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego osoby składającej reklamację;
 • uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
 • podpis reklamującego.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Dane osobowe Uczestników

 1. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook), a w przypadku Zwycięzców – także adresu do wysyłki Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 3. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 4. a) sprostowania danych,
 5. b) usunięcia danych,
 6. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 7. d) przenoszenia danych,
 8. e) wniesienia sprzeciwu,
 9. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 11. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook) w celu informowania o wynikach konkursu na stronie https://www.facebook.com/RynekZabawek/
 13. Strona https://www.facebook.com/RynekZabawek/ podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” naFacebook.com znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na https://www.facebook.com/RynekZabawek/ jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.rynekzabawek.pl/slider/konkurszdobadz-klocki-igroteco/ oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację Konkursu.