RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest KURKA WODNA Anna Wakulak, wydawca magazynu branżowego RYNEK ZABAWEK oraz portalu branżowego WWW.RYNEKZABAWEK.PL z siedzibą w Warszawie (ul. Narwik 8/58, 01-471 Warszawa).

REGON: 385478370

NIP: 5213888940

DANE OSOBOWE

Dane osobowe związane są z prowadzoną przez Państwa działalnością w branży zabawek i artykułów dziecięcych, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy, adres do korespondencji, nr telefonu, w przypadku reklamodawców nr NIP. Dane w postaci adresu e-mail przetwarzane są do celów public relations – przekazywanie informacji branżowych – Newsletter (wysyłany na adres e-mail), które mogą być istotne w kontekście prowadzonej przez Państwa działalności zawodowej.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od firm, prowadzących działalność w branży zabawek i artykułów dziecięcych lub z publicznie dostępnych źródeł (stron internetowych powiązanych z Państwa działalnością zawodową, ankiet wypełnionych podczas targów/eventów branżowych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania przez Państwa działalności zawodowej, polegającej na prowadzeniu firmy związanej z produkcją, importem, dystrybucją, sprzedażą zabawek oraz artykułów dziecięcych. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim i są należycie chronione. Jeżeli przedsiębiorca lub osoba prywatna (zainteresowana tematyką branżową) wyraził/ła zgodę na otrzymywanie informacji branżowych za pośrednictwem e-mail (nie wypisał się z listy mailingowej), dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są w aplikacji CRM na serwrze hostingowym Seraaq. Ochrona serwera (monitoring, pomieszczenie z kontrolą dostępu, zamykana szafa serwerowa, metalowe drzwi). Program CRM chroniony jest certyfikatem SSL.

UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY/OSOBY PRYWATNEJ

Przedsiębiorca/osoba prywatna ma prawo do:

  • informacji o przetwarzaniu danychosobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych;
  • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących firmy/osoby prywatnej zgłaszającej żądanie (e-mail, poczta, lub inna forma ustalona przez firmę/osobę prywatną);
  • prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych firmy/osoby prywatnej;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  • prawo do skargi– w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany danych osobowych firmy/osoby prywatnej odbywają się poprzez Administratora Danych Osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Anna Wakulak, wydawca magazynu branżowego RYNEK ZABAWEK. Kontakt: tel.: +48 22 379 78 76, 503 720 929, e-mail: awakulak@rynekzabawek.pl, poczta: ul. Narwik 8/58, 01-471 Warszawa).

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.