Sprzedaż zabawek przez Internet

W 2006 r. na polskim rynku było 2800 sklepów internetowych. Rok 2010 przyniósł potrojenie tej liczby, podczas gdy obecnie waha się ona pomiędzy 15 000 a 20 000. Wartość e-handlu w 2013 r. wyniosła 26 mld zł, rok później osiągnęła poziom 30 mld zł*. Nic dziwnego, że taka forma sprzedaży stała się atrakcyjna również dla producentów, importerów i dystrybutorów z branży zabawkarskiej. Jednak trzeba pamiętać, że jej prowadzenie wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad sprzedaży na odległość określonych w ustawie o prawach konsumenta.

 

13 czerwca 2014 r. zaczęła obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 /83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Zmieniła ona dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchyliła dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Jej celem było wypracowanie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w krajach UE oraz przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez ujednolicenie wybranych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami. Dokument ten zakłada wprowadzenie pełnej harmonizacji we wszystkich krajach UE.

 

Jednolite prawo

W związku z szeroko zakrojonymi działaniami mającymi na celu zwiększenie ochrony konsumenta w całej wspólnocie, również Polska jako kraj członkowski zobligowana została do wprowadzenia powyższych regulacji do krajowego systemu prawnego. I tak 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, regulująca m.in. zasady sprzedaży na odległość.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, za sprzedaż zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Zatem jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca przed złożeniem przez konsumenta zamówienia ma obowiązek dostarczenia mu w sposób jasny i czytelny takich informacji, jak:

 • główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem (dokładny opis przedmiotu sprzedaży);
 • dane identyfikujące sprzedającego (w szczególności: nazwa firmy, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany);
 • adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adres, pod którym konsument może składać reklamacje – o ile jest inny niż adres, o którym mowa powyżej;
 • łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty; gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – konsument musi zostać poinformowany o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 • koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się (np. rozmowy z konsultantami);
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji;
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzór formularza odstąpienia od umowy (zawarty w załączniku nr 2 do ustawy);
 • koszty zwrotu towaru, które ponosi konsument w przypadku odstąpienia od umowy; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter nie może on zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 • obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
 • brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia towaru bez wad;
 • istnienie i treści gwarancji oraz usług posprzedażnych, a także sposób ich realizacji;
 • istnienie kodeksu dobrych praktyk;
 • czas trwania umowy lub o sposób i przesłanki jej wypowiedzenia – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub ma ulec automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 • możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 

Niezwykle istotne jest również, aby w momencie składania zamówienia kupujący wyraźnie potwierdził, że ma świadomość konieczności zapłaty. W tym celu należy uwidocznić aplikację zawierającą zapis „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

Bez taryfy ulgowej

Przenosząc zaś powyższe wymagania na branżę zabawkarską, należy zwrócić uwagę na te aspekty, które powinny pojawić się w prawidłowo skonstruowanej ofercie sprzedaży przez Internet. Najważniejszym elementem jest dokładny opis przedmiotu sprzedaży wraz z kolorowymi zdjęciami. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, wszystkie ostrzeżenia, od których zależy decyzja o zakupie zabawki (w tym określające minimalny i maksymalny wiek dziecka), a także wymagane inne powinny zostać umieszczone na opakowaniu lub w inny sposób, tak aby były wyraźnie widoczne dla konsumenta przed zakupem. Za determinujące decyzję o zakupie uważa się w szczególności ostrzeżenia, które określają minimalny i maksymalny wiek dziecka, a także ostrzeżenia wymienione w załączniku 1 pkt 7:

 • „Wyłącznie do użytku domowego” – zabawki ruchowe;
 • „Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej” – zabawki funkcjonalne;
 • „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej *8 lat. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej” – zabawki chemiczne;
 • „Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Nie używać w ruchu ulicznym” – rolki, wrotki, łyżwy, łyżworolki, deskorolki, hulajnogi i rowerki dziecięce, które są zabawkami;
 • „Do używania jedynie w wodzie, na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami, oraz pod nadzorem osoby dorosłej” – zabawki do zabawy w wodzie;
 • „Ta zabawka nie zapewnia ochrony” – imitacje ochronnych masek i hełmów;
 • „Aby zapobiec ewentualnemu urazowi w wyniku zaplątania się dziecka zabawkę, należy ją usunąć, od kiedy dziecko próbuje raczkować” – zabawki przeznaczone do zawieszenia na kołysce, łóżeczku lub wózku dziecięcym za pomocą sznurków, tasiemek, gumek lub pasków;
 • „Zawiera substancje zapachowe mogące powodować alergie” -– opakowania substancji zapachowych, gier planszowych, zestawów kosmetycznych i gier smakowych zawierających substancje zapachowe.

Należy przy tym pamiętać, że samo ostrzeżenie dotyczące wieku nie jest wystarczające. Musi mu towarzyszyć krótkie wskazanie konkretnego zagrożenia w przypadku, gdy zabawka jest przeznaczona przez dzieci poniżej 36. miesiąca życia.

 

 

Tekst: BMMJ Solutions Consulting Group